Csapadékvíz probléma

Az elmúlt években településünkön is tapasztalható, hogy hogyan változik az időjárás. A globális felmelegedés hatása ez vagy egyszerűen nincs szerencsénk az egyre gyakoribb, hirtelen jövő nagy mennyiségű csapadékkal, azt most nem is szeretném fejtegetni, ezt mindenki eldöntheti saját maga.

Az viszont tény, hogy az elmúlt 2-3 évben megszaporodtak a rövid idő alatt leeső nagy mennyiségű csapadékok, amiket valamilyen formában kezelni kell. 2020 júliusában tavakat tett tönkre szempillantás alatt az eső és az azt követő áradt. Gondoljunk csak bele milyen mennyiségű csapadéknak kellett lehullania, hogy gátak szakadjanak át, tavak tűnjenek el.

Egy-egy ilyen esőzést követően forrnak az önkormányzati telefonvonalak. A víz után jön a panaszáradat, hogy kinek a területéről hova folyik a víz és kit árasztott el.

Talán többen nem is gondolnak arra, hogy a terület vagy ingatlan csapadékvíz elvezetésének is megvannak a szabályai, a maga előírásai. Ezek közül az alábbiak a legfontosabbak:

  • évi LIII. tv., A környezet védelmének általános szabályairól;
  • 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet; A felszínalatti vizek védelméről;
  • 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet; A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről;
  • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet; Az országos településrendezési és építési követelményekről;
  • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
  • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet; A vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól.

Ezek közül a 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet, közismertebb nevén OTÉK 47. §. (8) bekezdés szerint a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

Ingatlanunkon tehát úgy kell megoldani a vízelvezetést, hogy azzal sem szomszédunk házát, kertjét, sem a közvetlenül határos közterületet ne veszélyeztessük és ne zavarjuk annak rendeltetésszerű használatát.

Zalakomárban több alkalommal visszatérő probléma az Árpád utca végén, a Bercsényi utcában és az Árpád utca elején van.

Mindhárom esetben elmondható, hogy a környező mezőgazdasági művelésű területekről érkezik a víz belterületre, amelyből aztán a probléma adódik.

Az Árpád utca elején a keleti oldalon az ingatlanok mögötti területekről érkezik a víz, mely mögött a Dózsa utca nagy árka található. Az árkot, annak ellenére, hogy magánterületen található, az önkormányzat tartja karban, kaszálja. Sajnálatos módon az egyik lakó egy kocsibeállót épített az árokra, kis méretű áteresszel, azonban, mivel az teljesen magánterületen van, önkormányzatunk nem tud közbeavatkozni. A 2021. május 23-i esőzés után készült kép jól mutatja, hogy a terület lejtése miatt az az eső, amit a mezőgazdasági hasznosítású terület nem tudott elnyelni, mind az ingatlanok irányába folyt el, megkeresve azt az ingatlant, mely a legalacsonyabban található, hogy aztán annak udvarán folyjon végig.

Egyenes út vezet a víznek a lakóingatlanok irányába

Itt elsődleges cél lenne a termőréteg helyben tartása, a megfelelő művelési ág megválasztása, a talajvédő művelési ágak és technikák alkalmazása. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre akkor műszaki beavatkozás is szükséges. A beavatkozás célja a csapadék lefolyási irányának és sebességének irányítása, a lefolyó víz hatásának mérséklése. Az árkos vízelvezetésnek számos módja van, melyekről az alábbi cikkben részletesen is lehet tájékozódni: https://agraragazat.hu/hir/a-vizkarok-es-a-talajvedelem-kapcsolata-helyzetkep/

A Bercsényi utca keleti oldaláról lezúduló víz szintén magántulajdonban lévő mezőgazdasági területekről érkezik, melyeknél a már említett technikákat lehet alkalmazni. Itt annyiban bonyolódik a helyzet, hogy a szántókról lefolyó csapadékvíz a Bercsényi utca Nyugati oldalán lévő házakat is érinti, mivel a közterületi árkok nem tudják azt a mennyiségű vizet elvezetni, ami ott összegyűlik. Ezen próbált önkormányzatunk segíteni, amikor a levezető árkoknak nagyobb lejtést adott, hogy azon gyorsabban folyjon le a víz a Kossuth utca irányába.

A Bercsényi utcában elvégeztettük a szükséges munkálatokat

Az Árpád utca végén lévő területen lévő probléma összetett. A mezőgazdasági terület melyről a csapadékvíz folyik hatalmas nagy, mely egy pontba koncentrálódik. A terület Balatonmagyaród közigazgatási területéhez tartozik, még csak nem is zalakomári területekről van szó. Az út, mely a település vége előtt, a keleti oldalra épült, szintén Balatonmagyaródhoz tartozik. Az út és az árok a Magyar Közút kezelésében van. A vízgyűjtő terület méretéből adódóan itt egyszerű árkolással nem fogunk tudni eredményt elérni.

Balatonmagyaródi mezőgazdasági területekről érkezik a víz egy pontba, az Árpád utca végére

Az elsődleges cél az, hogy lakóingatlanokat ne öntsön el a víz. Június hónap végére ígérte a Magyar Közút, hogy segít az érintett ingatlan tulajdonosoknak és elvégzi az árkolást és a padkák nyesését. Az ingatlan tulajdonosainak a kocsibeállókat és a hidak alatt áteresz rendbe rakása a feladatuk, melyhez az Magyar Közút nyújt szakmai segítséget. Önkormányzatunk a tőle telhető minden segítséget megad, hogy segítse a két felet, igyekszünk koordinálni, hogy eredményes legyen a munka.

Emellett napirenden tartjuk a problémát, hogy a jövőben egy esetleges pályázati forrásból a terület vízrendezését elindíthassuk. Jelenleg a tervezés és engedélyeztetés is több millió forint költséggel jár, amit önerőből jelenleg nem áll módunkban megcsináltatni.

Összegzésképpen annyi elmondható, hogy az elmúlt időszakban megszaporodó hirtelen lezúduló esőzésekre fel kell készülnie mind a lakosságnak, mind a termőföld tulajdonosainak és az önkormányzatnak is. Ez az egyetlen módja, hogy elkerülhessük azt, hogy lakóházakban kár keletkezzen.