A település lakói több alkalommal érdeklődnek afelől, hogy a rendetlen és/vagy gazos ingatlanok esetében mi az amit az önkormányzat tesz annak érdekében, hogy a településkép minél rendezettebb legyen. Ezt szeretném most röviden összefoglalni.

Zalakomárban a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) sz. önkormányzati rendelet írja le, hogy milyen módon kell az ingatlanokat rendbe tartani. Leírja többek között, hogy:

„9. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, ténylegesen használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák.

(9) „A (8) bekezdésben meghatározott területen a fűnyírást szükség szerinti gyakorisággal kell elvégezni, azonban a gyep magassága a 20 cm-t nem haladhatja meg.”

Ez alapján világos, hogy az ingatlan tulajdonosa felel a rendben tartásért, legyen az gaz vagy szemetes, rendetlen udvar. Amennyiben ez nem teljesül, polgármesteri hatáskörben közigazgatási bírság kerülhet kiszabásra, melynek felső határa egy alkalommal 200 ezer forint lehet.

Önkormányzatunknál a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa a felelős, hogy rendszeresen ellenőrizze az ingatlanokat. Az ellenőrzés alkalmával minden esetben fénykép készül.

2021. évben eddig 38 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést a kollégák. Az év 33. hetében járunk, így elmondható, hogy az átleg ellenőrzés gyakorisága heti egy alkalomnál is több!

A képen láthatók az időpontok az ellenőrzésekről (nagyítható)

Amennyiben problémát találunk egy-egy ingatlanon, lekérjük a földhivatalból az aktuális tulajdonosok adatait és első alkalommal egy kötelező határozatot küldünk ki, melyben hivatkozva a helyi rendeletre, felszólítjuk őket, hogy tegyék rendbe a problémás részeket, határidő megjelölésével.

A problémás esetek egy részében meg is történik a rendbetétel, a határidő lejárta után az utóellenőrzéskor kiderül, hogy elvégezték a felszólításban foglaltakat, akkor az ügynek vége. Abban az esetben, amikor határidőre sem készülnek el, közigazgatási bírságot alkalmazunk, valamint újra felszólítjuk a tulajdonosokat a rendbetételre. A büntetés mértéke attól függ, hogy az ingatlanon milyen mértékű a probléma és hogy hányadik alkalommal kerül sor büntetésre. Ez 5 ezer forinttól egészen 200 ezer forintig terjedhet. (2021. évben mindkettőre volt példa.)

Amennyiben a befizetési határidőre nem érkezik be a büntetés összege önkormánytzatunkhoz, úgy azt jogszabály szerint a NAV-nak kell átadnunk, így ezután az adóhatóság próbálja behajtani a pénzt. Sajnos a polgármester által kiszabott közigazgatási bírság nem változtatható át börtönbüntetésre, így visszatartó ereje is kisebb.

2021. évben a mai napig 98 ingatlannal kapcsolatos felszólítás került kiküldésre 196 személynek. Az esetek kétharmadában a felszólítás után megtörtént a kaszálás vagy rendrakás, egyharmadában bírságolásra került sor. 66 alkalommal bírságoltunk, összesen 2.420.000.- forint összegben, átlagosan 36.666.- forintra büntetve egy-egy személyt.

Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a településkép rendezett legyen, ez látszik a rengeteg intézkedésen is. Figyelmeztetünk/felszólítunk, bírságolunk ha kell, de ennél több eszköz sajnos nincs a kezünkben. Fordulunk segítségért a környezetvédelmi hatóságokhoz, azonban ők is csak a bírsággal tudnak élni.

A legfontosabb az lenne, ha a problémás ingatlanok tulajdonosai maguk látnák be, hogy ez így nem mehet a végtelenségig és rendet kell tenniük végre..

 

Az elmúlt években településünkön is tapasztalható, hogy hogyan változik az időjárás. A globális felmelegedés hatása ez vagy egyszerűen nincs szerencsénk az egyre gyakoribb, hirtelen jövő nagy mennyiségű csapadékkal, azt most nem is szeretném fejtegetni, ezt mindenki eldöntheti saját maga.

Az viszont tény, hogy az elmúlt 2-3 évben megszaporodtak a rövid idő alatt leeső nagy mennyiségű csapadékok, amiket valamilyen formában kezelni kell. 2020 júliusában tavakat tett tönkre szempillantás alatt az eső és az azt követő áradt. Gondoljunk csak bele milyen mennyiségű csapadéknak kellett lehullania, hogy gátak szakadjanak át, tavak tűnjenek el.

Egy-egy ilyen esőzést követően forrnak az önkormányzati telefonvonalak. A víz után jön a panaszáradat, hogy kinek a területéről hova folyik a víz és kit árasztott el.

Talán többen nem is gondolnak arra, hogy a terület vagy ingatlan csapadékvíz elvezetésének is megvannak a szabályai, a maga előírásai. Ezek közül az alábbiak a legfontosabbak:

 • évi LIII. tv., A környezet védelmének általános szabályairól;
 • 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet; A felszínalatti vizek védelméről;
 • 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet; A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről;
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet; Az országos településrendezési és építési követelményekről;
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet; A vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól.

Ezek közül a 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet, közismertebb nevén OTÉK 47. §. (8) bekezdés szerint a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

Ingatlanunkon tehát úgy kell megoldani a vízelvezetést, hogy azzal sem szomszédunk házát, kertjét, sem a közvetlenül határos közterületet ne veszélyeztessük és ne zavarjuk annak rendeltetésszerű használatát.

Zalakomárban több alkalommal visszatérő probléma az Árpád utca végén, a Bercsényi utcában és az Árpád utca elején van.

Mindhárom esetben elmondható, hogy a környező mezőgazdasági művelésű területekről érkezik a víz belterületre, amelyből aztán a probléma adódik.

Az Árpád utca elején a keleti oldalon az ingatlanok mögötti területekről érkezik a víz, mely mögött a Dózsa utca nagy árka található. Az árkot, annak ellenére, hogy magánterületen található, az önkormányzat tartja karban, kaszálja. Sajnálatos módon az egyik lakó egy kocsibeállót épített az árokra, kis méretű áteresszel, azonban, mivel az teljesen magánterületen van, önkormányzatunk nem tud közbeavatkozni. A 2021. május 23-i esőzés után készült kép jól mutatja, hogy a terület lejtése miatt az az eső, amit a mezőgazdasági hasznosítású terület nem tudott elnyelni, mind az ingatlanok irányába folyt el, megkeresve azt az ingatlant, mely a legalacsonyabban található, hogy aztán annak udvarán folyjon végig.

Egyenes út vezet a víznek a lakóingatlanok irányába

Itt elsődleges cél lenne a termőréteg helyben tartása, a megfelelő művelési ág megválasztása, a talajvédő művelési ágak és technikák alkalmazása. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre akkor műszaki beavatkozás is szükséges. A beavatkozás célja a csapadék lefolyási irányának és sebességének irányítása, a lefolyó víz hatásának mérséklése. Az árkos vízelvezetésnek számos módja van, melyekről az alábbi cikkben részletesen is lehet tájékozódni: https://agraragazat.hu/hir/a-vizkarok-es-a-talajvedelem-kapcsolata-helyzetkep/

A Bercsényi utca keleti oldaláról lezúduló víz szintén magántulajdonban lévő mezőgazdasági területekről érkezik, melyeknél a már említett technikákat lehet alkalmazni. Itt annyiban bonyolódik a helyzet, hogy a szántókról lefolyó csapadékvíz a Bercsényi utca Nyugati oldalán lévő házakat is érinti, mivel a közterületi árkok nem tudják azt a mennyiségű vizet elvezetni, ami ott összegyűlik. Ezen próbált önkormányzatunk segíteni, amikor a levezető árkoknak nagyobb lejtést adott, hogy azon gyorsabban folyjon le a víz a Kossuth utca irányába.

A Bercsényi utcában elvégeztettük a szükséges munkálatokat

Az Árpád utca végén lévő területen lévő probléma összetett. A mezőgazdasági terület melyről a csapadékvíz folyik hatalmas nagy, mely egy pontba koncentrálódik. A terület Balatonmagyaród közigazgatási területéhez tartozik, még csak nem is zalakomári területekről van szó. Az út, mely a település vége előtt, a keleti oldalra épült, szintén Balatonmagyaródhoz tartozik. Az út és az árok a Magyar Közút kezelésében van. A vízgyűjtő terület méretéből adódóan itt egyszerű árkolással nem fogunk tudni eredményt elérni.

Balatonmagyaródi mezőgazdasági területekről érkezik a víz egy pontba, az Árpád utca végére

Az elsődleges cél az, hogy lakóingatlanokat ne öntsön el a víz. Június hónap végére ígérte a Magyar Közút, hogy segít az érintett ingatlan tulajdonosoknak és elvégzi az árkolást és a padkák nyesését. Az ingatlan tulajdonosainak a kocsibeállókat és a hidak alatt áteresz rendbe rakása a feladatuk, melyhez az Magyar Közút nyújt szakmai segítséget. Önkormányzatunk a tőle telhető minden segítséget megad, hogy segítse a két felet, igyekszünk koordinálni, hogy eredményes legyen a munka.

Emellett napirenden tartjuk a problémát, hogy a jövőben egy esetleges pályázati forrásból a terület vízrendezését elindíthassuk. Jelenleg a tervezés és engedélyeztetés is több millió forint költséggel jár, amit önerőből jelenleg nem áll módunkban megcsináltatni.

Összegzésképpen annyi elmondható, hogy az elmúlt időszakban megszaporodó hirtelen lezúduló esőzésekre fel kell készülnie mind a lakosságnak, mind a termőföld tulajdonosainak és az önkormányzatnak is. Ez az egyetlen módja, hogy elkerülhessük azt, hogy lakóházakban kár keletkezzen.

 

A COVID–19-világjárvány a SARS-CoV-2 vírus által a COVID–19 elnevezésű betegséget okozó pandémia. Az első eseteket 2019 decemberében fedezték fel a kínai Vuhan városában. A járványt 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította.

Magyarországi első regisztrált esetét március 4-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök úr, mint a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs irányítója, az első elhunyt beteget pedig március 15-én jelentették.

Március első heteiben a járvány magyarországi megjelenése után elrendeltem az intézmények fertőtlenítését, a gyakoribb takarítást, az intézményeket elkezdtük felszerelni automata kézfertőtlenítő adagolókkal.

Az általános iskola március 16-án digitális tanrendre állt át, így meg kellett oldani a gyermekek étkezését. Zalakomárban nem tehettük azt meg, hogy ne szállítsuk ki az ételt, hiszen sok a rászoruló család. Ezt március 17-től egészen a veszélyhelyzet megszűnéséig sikerült megoldani, sőt még azon túl is, hiszen idei évben a nyári gyermekétkeztetésre jogosultaknak is kiszállításra kerül az ebéd.

A konyhát üzemeltető vállalkozó naponta több, mint 400 adag ételt szállított ki, kezdetben az önkormányzat segítségével, a második héttől egyedül.

A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény kérésére az idősek klubjainak ellátottjainak önkormányzatunk minden munkanapon az ESZI dolgozóival közösen házhoz szállította az ebédet, a veszélyhelyzet teljes időtartama alatt. Sikerült megszervezni az idősek ellátását az ESZI segítségével. Bevásároltak és kiváltották a gyógyszereket az idős és rászoruló lakosoknak. 2020 március 16. hétfőtől a kormány döntésével összhangban ideiglenesen bezártuk az óvodát, a gyermekek számára szintén kiszállítottuk az ételt. Emellett az óvoda, azon gyermekek részére, ahol mindkét szülő dolgozik, folyamatosan ügyeletet tartottunk.

Az óvodai dolgozók munkavégzését átszerveztük, az elmaradt adminisztratív munkákat az óvodában és részben home office-ban végezték. A technikai dolgozók egy része besegített az önkormányzati munkákba. Palántáztak, élelmiszercsomagot állítottak össze vagy éppen maszkokat osztottak a lakosság részére.

A gyermekek óvodai beíratására központi utasítás érkezett, azt minden 3. életévet betöltött gyermek esetében automatikusan el kellett végeznie az óvodának.

A nyári leállást az óvoda társulása nevében visszavontam, mivel az új jogszabály szerint max. 2 hét lehet a leállás, azonban a dolgozóknak a szabadsága is elfogyott volna, így kényszerűségből nem lehet leállás. Az óvodában is és a többi önkormányzati álláshelyen is elsődleges szempont volt, hogy minden dolgozó megkaphassa a fizetését.

Az önkormányzati hivatal március 17-től a veszélyhelyzet végéig szüneteltette az ügyfélfogadását, megelőzve, ezzel az esetleges fertőzéseket. Szintén ettől az időponttól szüneteltette az ügyfélfogadást a járási ügyintéző is. Természetesen a halaszthatatlan ügyekben a hivatal rendelkezésre állt, telefonon, e-mailben, ügyfélkapun.

A Zalakomári Művelődési Ház központi jogszabály szerint zárt be, szintén március 17-től. Kollégák az elmaradt adminisztrációs munkálatokat készítették el, valamint elvégezték a régóta húzódó ’lomtalanítást’ is.

A védőnő csak előzetes egyeztetést követő, sürgős ügyben fogadhatott szülőt és gyermeket, szinte csak a védőoltások kerültek beadásra.

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat szintén csak indokolt esetben fogadott ügyfelet.

A lomtalanítás időpontját a szolgáltatóval egyeztetve átütemeztük 2020. szeptember 18-ára.

A kormány kijárási korlátozása mellett, annál szigorúbb, helyi szabályokat volt lehetőség megalkotni. A rendőrséggel egyeztetve, több alkalommal éltem is a lehetőséggel, korlátoztuk a kijárást a hétvégékre, ünnepnapokra.

Még március végén sikerült a lakosság részére több mint 2500 db mosható textil maszkot varrni és kiosztani. Ebben a hivatal dolgozóinak elévülhetetlen érdemeik vannak, de a lakosság részéről is többen segítették a varrási munkálatokat. Ezúton is köszönöm a munkájukat.

Március hónapban a lakosság szociálisan rászoruló családja részére tartós élelmiszert rendeltünk, csomagoltunk és osztottunk ki.

Folyamatosan egyeztettünk katasztrófavédelemmel, háziorvosokkal a karanténba lévőkről. A két orvosi rendelőbe ózongenerátoros fertőtlenítőt vásároltunk.

Településünkön egy covid-19 beteg volt, szerencsénkre senkit nem fertőzött tovább, így a karantén végére tünetmentes lett. Az ellátásáról és a karantén betartásáról folyamatosan gondoskodtunk a rendőrség, a mezőőrség és a polgárőrség közreműködésével.

A vírussal kapcsolatos helyi és országos információkat folyamatosan megosztottuk az interneten, a helyi újságban és több alkalommal tájékoztató szórólapot is adtunk ki. A helyi egészségügyi ellátást a kormány folyamatosan, a mai napig szabályozza, melyről a lakosságot folyamatosan tájékoztattuk. A helyi üzleteket folyamatosan értesítettük az aktuális szabályokról.

A karantén ideje alatt a megnövekedett otthoni rezsi díjak miatt április és május hónapra dupla lakhatási támogatást utaltunk ki, hogy a rászoruló családok ne kerüljenek bajba.

A szociális bizottság nevében több rászorulónak állapítottunk meg élelmiszer csomagot, pénzbeli támogatást nehéz élethelyzetben lévőknek.

Köszönöm szépen mindazok munkáját, akik ebben a nehéz helyzetben helytálltak, tették a kötelezettségüket, sok esetben erőn felül is. Köszönöm a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy lehetőségeihez mérten támogatták a rászoruló és nehéz helyzetben lévő családokat, valamint végül, de nem utolsó sorban köszönöm a polgárőrség munkáját, akik szintén megnövelt óraszámban felügyelték a települést.

Önkormányzatunk idősek napi ünnepsége zajlott le november 29-én, pénteken, melyre 176 fő 65 év feletti fogadta el meghívásunkat. A rendezvény köszöntőkkel indult, majd az óvoda és az iskola színvonalas műsora következhetett. Ezután a Harangláb együttes szórakoztatta az időseket, majd megkezdődhetett a vacsora. Távozáskor minden kedves vendégünket egy kis karácsonyi csomaggal leptük meg. 🙂

A időseket köszöntő beszédem:

Tisztelt Ünneplők, Kedves Vendégeink!

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves időskorút mai rendezvényünkön. Ez a hatodik alkalom, hogy itt lehetek Önök között és együtt tölthetünk el egy kellemes délutánt.
Az idő múlása nem csak azt jelenti, hogy idősebbek leszünk, hanem azt is, hogy az életünk során egyre újabb és újabb események történnek velünk.
Az idő múlásával iskolákat végzünk el, felnővünk, családot alapítunk.
Az idő múlásával problémákat oldunk meg, dolgozunk.
Az idő múlásával sokszor szenvedünk, küszködünk, sírunk, örülünk, boldogok vagyunk, mosolygunk, nevetünk.
Az idő múlásával egyre több élettapasztalatra teszünk szert.
Az idő múlásával gyermekeink, unokáink, dédunokáink születnek.
Kedves Időseink! Önök Becsülettel és tisztességgel elvégezték a munkájukat, most a pihenés életszakaszában vannak. Rajtunk, fiatalokon van a sor, hogy dolgozzunk és elvégezzük a munkákat.
Azon munkálkodunk, hogy a település életében fontos feladatokat a lehető legjobb képességünk szerint végezzük el.
Az idősek tisztelete és szeretete azonban nem szorítkozhat évente egy napra. Önkormányzatunk az elmúlt öt évben igyekezett olyan ellátási formákat megalkotni, melyekkel az idős lakóinkat is támogatni tudjuk. Ennek egyik példája volt idei évben adott egyszeri 18 ezer forintos támogatásunk, melyet a jövőben nem csak megtartani, de emelni is szándékozunk. Még az idei évben javaslatot fogok tenni képviselő-testületünk számára, hogy következő évtől kezdődően nyújtsunk Önöknek téli egészségcsomagokat és hogy helybe hozzunk Önöknek az egészségügyi szűrővizsgálatokat, ide Zalakomárba.
Bízom benne, hogy képviselő-testületünk partner lesz abban, hogy a lehető legjobban segítsünk Önöknek.
Kívánok önöknek a mai délutánhoz jó szórakozást, az estebédhez jó étvágyat!

A rendezvényről készült képek a Zalakomári Művelődési Ház oldalán nézhetőek meg, ezen a linken.

2019. október 28-án, hétfőn 13 órakor tartotta a képviselő-testület alakuló ülését. A település lakossága által megválasztott képviselők és én, mint megválasztott polgármester a HVB tájékoztatása után letettük az esküt és átvettük megbízóleveleinket. Ünnepélyes pillanat volt ez számomra, hiszen második ciklusomat kezdhettem meg, mint településünk polgármestere. Nagyon sok megvalósítandó feladat vár ránk a következő öt évben, melyet ahhoz, hogy el tudjunk végezni, együtt, egy irányba kell mennünk: képviselő-testületi tagok és a polgármester.

Az alakuló ülésen megválasztásra került Zalakomár alpolgármestere is, Hatos Tibor úr személyében, a bizottságokat pedig szerdán hoztuk létre. A Szociális bizottság tagjai lettek: Marton Józsefné (elnök), Marton László, Bekéné Böte Bernadett. A Pénzügyi bizottság tagja lett: Marton László (elnök), Baranyai Attila, Csizmadia László, Lakatos Enikő, Horváthné Balázs Magdolna

Gratulálok a pozíciókhoz, erőt, egészséget kívánok a munkához! Hajrá Zalakomár! 🙂

Frissítés 2019.11.25.:

Baranyai Attila és Csizmadia László képviselők lemondtak a pénzügyi bizottsági tagságukról.

Tegnapi napon elkezdtük a több mint 1100 gyümölcsfacsemete kiosztását a lakosság részére. Közben a Zalai Hílap figyelmét is felkeltette az akció, így várható egy kisebb cikk is a megyei napilapban. 🙂 A faosztás sikerén felbuzdulva, jövő évben is tervezek egy javaslattal élni a képviselő-testület felé, hogy 2020-ban is újabb gyümölcsfákkal gyarapdhasson településünk. Hurrá-hurrá!

2019. október 13-án vasárnap lezárultak az önkormányzati választások, melyen az öt évvel ezelőtti nagyszerű eredményt is túlszárnyalva, 696 szavazatot kaptam. Köszönöm! Visszanézve Zalakomár történetében, az 1990-es választások óta ez egyedülálló eredmény. A jó szereplés az elmúlt öt év kemény munkájának eredménye melyet végeztünk. Köszönöm a munkatársaimnak és családomnak! 2019-2014 között folytatjuk a megkezdett munkát, hogy ha lehet, akkor még jobb eredményeket érjünk el!

Hajrá Zalakomár!

Szeptember 30-ig lehetett igényelni a gyümölcsfacsemetéket önkormányzatunknál. Azóta összesítettük a számokat és leadtuk a faiskola részére a megrendelést. Így néz ki az első facsemete kiosztási akciónk:

234 ingatlanra kértek 1118 db fát

416 almafát

361 szilvafát

341 cseresznyefát

Véleményem szerint ez egy rendkívül sikeres projekt, mert a lakosságszámhoz viszonyítva ez olyan, mintha Magyarországon közel 3 millió fát ültetnénk el. A csemete kiosztására október 21-én, hétfőn kerül sor, 10 órától. Ott fogunk adni tájékoztatót arról is, hogy hogyan kell szakszerűen elültetni a fákat, valamint tavasszal a permetezéshez is nyújtunk majd tanácsot.

Ha ezek a fák néhány év múlva csak 10 kilót teremnek növényenként, az összesen 10 tonna gyümölcsöt jelent évente a lakosságnak! Szerintem ez egy szuper jó program lett!

2014 évben az előző képviselő-testület mart aszfaltos burkolással próbálta javítani többek között az Ifjúság és a IV.Béla utcákat. Azóta láthattuk, hogy mindkét utca rövid időn belül sokkal rosszabb állapotba került. 2015 évben a kivitelező céget már nem lehetett elérni. Sem telefonon, sem levélben nem tudtuk felvenni velük a kapcsolatot. Az ügyben akkor rendőrségi feljelentést is tettem annak érdekében, hogy a céget valamilyen úton felelősségre vonjuk a silány munkáért!

Időközben a IV. Béla utca sorsa elrendeződött, hiszen hosszas előkészítő munka és lobbizás után 2017. évben egy sikeres pályázat után leaszfaltoztattuk úgy, ahogy azt kell. Nem kókány munkával, hanem leinformálható, tisztes céggel.

Másik utcánkban, az Ifjúság utcában az 5 év alatt még rosszabb lett a helyzet. Kihelyeztünk egy 30 km/ó sebességkorlátozást, hogy legalább az autókban történt kárt ne kelljen kifizetnünk. (sajnos erre is volt példa)

Most viszont a sok kilincselés és közbenjárás meghozta az eredményét!

Pályázatunk, melyet benyújtottunk kedvező elbírálásba részesült!

Az Ifjúság utca útburkolata felújításra kerül!

A kivitelezővel már történtek előzetes egyeztetések, hogy még 2019 évben megtörténjen a kivitelezés!

Újabb nagy sikere ez a ciklusnak!

Önkormányzatunk, 2012-óta vesz részt a Mezőgazdasági start közmunka programokban. Ahogy haladtunk előre az időben, programunk úgy fejlődött évről-évre. 2015 évtől kezdve minden területünk köré kerítést építettünk, esőbeállókat készítettünk. A régi, ásott kutakat kitisztíttattuk, azokhoz megfelelő szivattyút vásároltunk, öntözést építettünk ki. Ezek mellett, a kezdeti, 2014 évben megművelt kb. 3500 nm-t, tovább növeltük 18800 nm-re.

2016-ra kialakítottunk az önkormányzati hivatal melletti területen egy zöldség piacot, mely a szezonban heti 3 alkalommal tart nyitva. A piacon lévő árakat minden nap úgy állapítjuk meg, hogy az igazodjon a nagybani piaci árakhoz, így minden vásárló kedvezményesen (a bolti árnál sokkal jobb áron) juthat hozzá a terményekhez. Az önkormányzatnál vásárolt zöldségek mindig a legfrissebbek, hiszen aznap reggel szedjük le őket a kertekben.

2019 évben megtermeltünk: 788 kg uborkát, 3160 kg káposztát, 1444 kg paprikát, 1209 kg paradicsomot és 8500 kg burgonyát.

A termények árusítása mellett a közmunka programokba vásárolhattuk azokat az eszközöket és gépeket, melyekkel önkormányzatunk minden évben gyarapodott. Így szereztük be többek között 100%-os támogatással az: MTZ traktort, pótkocsit, szárzúzót, ekét, burgonyavetőt és szedőt, fűkaszákat, szivattyúkat, kapálógépet, szárítószekrényt, talajmarót..és még sok-sok minden mást.

Célunk, hogy a zöldség termelést folytassuk lakossági értékesítésre és a jövőben is tovább gyarapítsuk az önkormányzat eszközállományát.

Az utóbbi néhány hónapban – leginkább az Amazonas erdőinek lángolása és az egész földet beterítő, le nem bomló műanyagok által okozott szennyezettsége miatt – előtérbe kerültek a környezetünk és földünk védelmével kapcsolatos aggodalmak. Ezek véleményem szerint valós problémák, hiszen saját bőrünkön érezzük a felmelegedést, a változást, földünk és lakóhelyünk időjárása átalakul.

Azon gondolkoztam, hogy mi itt Zalakomárban hogyan tudnánk egy kicsit többet tenni a környezetünk védelme érdekében, ami közös és mindannyiunk ügye. Sok ötlet felmerült rövid idő alatt, ami azt is jelzi, hogy ez a terület eddig nem került előtérbe településünkön. Természetesen igyekszünk összeszedni a szemetet, felszámolni az illegális szemétlerakókat, ültettünk több 100 közterületi fát, de az világos, hogy többet is lehet tenni.

A tenni akarás első lépése, hogy októberben facsemetéket adunk a lakosság részére, hogy így is növeljük a fák számát településünkön. Bár szerintem nem kell szégyenkeznünk, hogy kevés a közterületi fa a településen(szinte minden utcába fasor van telepítve), mi is tervezzük egyes önkormányzati területek további fásítását.

Emellett a hivatalban és intézményeiben átállunk az újrahasznosított papírra, víztakarékos csapokat fogunk felszerelni. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy:

 • mekkora költséggel tudnánk energiatakarékos világításra váltani
 • az áramtermeléshez napelemre váltani, az mennyi idő alatt térülne meg
 • az összegyűjtött esővizet milyen formában tudnánk hasznosítani (pl. wc öblítéséhez)
 • az önkormányzati piacon nejlon zacskó helyett bevezetnénk a vászontáskát vagy a papírtáskát.

Tavasszal vetőmag projektben is gondolkodom, aminek a lényege, hogy olyanoknak is segítsünk kertet művelni, akik eddig nem tudtak elindulni, vetőmagokat, szerszámokat adnánk. Emellett a külterületi területek szemétszedését szeretném még fokozni, ill. a környezettudatos szemlélet kialakítása is fontos lenne, hogy eleve ne kerüljön ki szemét utak mellé, rétekre.

Sok a tennivaló ezen a területen is, de véleményem szerint rövid idő alatt fogunk tudni elérni eredményeket, mind az önkormányzat és intézményei vonatkozásában, mind a lakosság részéről.

 

Hamarosan kezdődik az új tanév, ami anyagilag megterhelő lehet a családosok számára. Ezen kívánunk enyhíteni azzal, hogy az általános iskolában tanulóknak 3000 forint értékű iskolakezdési csomagot adunk. A tanszerek mellett az általános-, közép- és felsőfokú ösztöndíjakkal, a középiskolások tanulóbérlet támogatásával és az iskolai étkezés támogatásával tudjuk enyhíteni a családok terheit.

2015 évben, amikor kidolgoztuk az új helyi rendeletünket, mely a szociális gondoskodásról szól, elsődleges szempont volt számomra, hogy a tanuló gyermekeket a lehető legtöbb formában támogatni kell. Így születtek meg a fentebb már említett támogatási formák, melyeket nem csak a helyi iskolában tanuló gyerekeknek nyújtunk, hanem a vidéki iskolában tanuló gyermekeknek is.

Tisztelt Lakosság! Kedves Zalakomáriak!

A 2014-2019-es önkormányzati ciklus jó eredményei után, úgy határoztam, hogy továbbra is szeretnék Zalakomárért dolgozni, Zalakomárért tenni. Bátran elmondhatjuk, hogy a mögöttünk lévő 5 évben olyan fejlődést hoztunk a település életébe, melyre méltán lehetünk/lehetek büszke. Az első naptól kezdve úgy dolgoztam, hogy munkám valóban Zalakomár érdekeit szolgálja, előtérbe helyezve a lakosság gondjait, problémáit. A közös ügyek mellett, a sok személyes felkeresés alkalmával, az egyéni problémákra is találtunk megoldást. Az ajtóm mindenki előtt nyitva állt az elmúlt 5 év alatt, ami a jövőben sem lesz másképp.

Hamarosan személyesen is meg fogom keresni Önöket szórólapommal, hogy újra elnyerjem bizalmukat. Településünk fejlődése érdekében, kérem 2019. október 13-án ismét szavazzanak rám!

 

2016 januárjában árverezésen vásárolt telephely, melyet saját erőből újítunk fel apránként. Nagyon sok mindent megcsináltunk, de nagyon sok tennivaló vár még ránk. A képek magukért beszélnek.

 

 

Immár több, mint két éve vásároltuk azt az MTZ 820.4-es traktort, mely azóta szinte minden nap munkában van Zalakomár érdekében. 2015 évtől kezdődően, amikor felpörgettük a munkálatokat az önkormányzatnál, szükségünk volt egy olyan gépre, mely a két kisebb 320-as traktor helyett komolyabb feladatokat is el tud látni. A 2017-ben induló Mezőgazdasági START projektben volt az első lehetőség arra, hogy szert tegyünk egy nagyobb, jobb, hatékonyabb gépre.

Mivel a programban a traktor ára meghaladta az előre engedélyezhető mértéket, a vásárláshoz a Belügyminisztérium jóváhagyása volt szükséges.

Az egyeztetésen, melyen személyesen kellett meggyőznöm a minisztérium képviselőit, hogy miért is van szükségünk a gépre, több óra után sikerrel jártunk. A traktor, a pótkocsi, a homlokrakodó, az emelővilla, a rakodókanál és a hótoló megrendelhető volt a program indulásával, 2017. március 1-el, ráadásul 100%-ban pályázati pénzből. Ezt követően április 7-én be is futott a szerkezet, minden kellékével együtt.

A sok hónapnyi belefektetett rengeteg munka és idegeskedés meghozta a gyümölcsét, a gép valósággá vált.

Az azóta eltelt két év négy hónapban az MTZ nem sokat pihent, szinte nem volt olyan nap, hogy ne lett volna feladata. Legyen szó szántásról, fűnyírásról, szállításról vagy éppen hótolásról. Innentől fogva elfelejthettük a kézi lapátolást, a térkövek egyesével való felrakodását.

 

Az MTZ 820.4 és kellékei beváltották a hozzá fűzött reményeket és bízom benne, hogy még sokáig fogja szolgálni az önkormányzatot.

Önkormányzatunk 2015 és 2019 között több, mint 6000 m2 térkövet rakott le, azaz ennyi járdaszakasz újulhatott meg településünkön. A lakosság számára látható eredmények mögött rengeteg munka húzódik meg. Egyik része a kivitelezés alatti munkavégzés, másik pedig az a háttérmunka mely az irodában zajlik. Ezzel, a nem túl rövid cikkel szeretném összefoglalni azokat az eredményeket és munkákat, melyet a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban elértünk járdafelújítás terén.

Közmunkán keresztül vezet az út a járdákig

2015 évben, amikor elkezdtünk a munkálatokat, még nem is álmodtunk arról, ami azóta valósággá vált: a sok-sok felújított utcáról. A járdafelújításhoz alapvetően két dolog szükséges: szakértelem és pénz. A szakértelem rendelkezésre állt, hiszen az önkormányzat karbantartói szinte az összes szakipari munkát el tudják végezni, ha nem is azonnal, gyorsan megtanulják. Ami hiányzott az a pénz. A pénz, amiből induláskor megvásároltuk a szükséges gépeket, berendezéseket és később az alapanyagokat.

2015-ben sokat dolgoztunk azon, hogy a programot el tudjuk helyezni a közmunka programok sorában.

A kulcs a már említett közmunka program. A program kiíróját a Belügyminisztériumot és a Munkaügyi Központot sikerült meggyőzni, hogy álljon az ügyünk mellé és támogassa elképzeléseinket. Ekkor vásároltuk az azóta is használt vésőgépeket a bontáshoz, az aggregátort az áramfejlesztéshez, a lapvibrátort a tömörítéshez.

2015: próbálkozások éve

2015 évben a Zalakomári Művelődési Ház keleti oldalában lévő járdaszakaszával indítottuk meg a folyamatot, 60 m2 területet térköveztünk, 20×10-es szürke térkővel. Ezt követte az Árpád szobor parkja előtti járda, ahol 30 m2 javítottunk hasonló minőségben. Már ezen a két helyen számos olyan tapasztalatot szereztünk, amit a Komárvárosi Temetőben kamatoztattunk, ahol összesen 440 m2 Barabás Gránitkő típusú térkőből építettünk járdát. Az eredmény önmagáért beszél, igényes és szép környezetet kaptunk.

Már a térkövezés elején kiderült, hogy a sok-sok tonna nyersanyag és térkő, szegélykő tárolása problémát fog okozni önkormányzatunkban, ezért mindenképpen bővítenünk kellett a tárolási kapacitásunkat. A Tavasz utcai volt TÜZÉP területét néztük ki, ami akkor 2 méteres gazban állt, de nagy lehetőségeket rejtett magában. Hatalmas szabad terület, felújításra váró, nagy épületek. Hosszú előkészítő munka és tárgyalás után végül 2016 januárjában árverés útján vásároltuk meg az ingatlant.

2016: Lendületet vettünk

2016 év tavaszán két összekötő járdával kezdtük az építkezést, a Petőfi – Kossuth utca és a Tavasz – Ifjúság utca között. Előbbiben 195 m2-t, utóbbiban 234 m2 területet újítottunk fel. Mindkét helyen előtte csak kövezett út volt, így nagy előrelépés lett a járda.

 

 

2016 februárjában birtokba vettük a volt TÜZÉP ingatlanát, így a raktározási problémáink egycsapásra megoldódtak. Lett helyünk a sódernek, fehér kőnek, kavicsnak, térkőnek, szegélykőnek, cementnek..stb.


Panorámakép 2016-ból a volt Tüzép ingatlanán

Tavasz utca

A rövidebb szakaszok után következhetett a Tavasz utca, ahova két fajta térkő kerülhetett. A Gránit bézs végig az utcában, és az általunk festett színes patent térkő az iskola és az óvoda elé.  A két szakasz együttesen 1486 m2-t tett ki.

 

Szeptember hónapra elkészült a teljes Tavasz utca, ami után a Rákóczi utca következhetett, ahol szintén sok probléma volt a járdával. Az utca elejétől a település végéig épülő szakasz összesen 696 m2 volt. A munkálatokat novemberben meg kellett szakítani, a rossz időjárás miatt.

2017: ott folytatjuk, ahol abbahagytuk

2017 márciusában folytattuk a Rákóczi utca építését, mely már a nyár előtt el is készült. A Badacsony holdfény típusú térkő azóta is az egyik legszebb amivel eddig dolgoztunk. Időközben önkormányzatunknak sikerült az Ady utcai orvosi rendelő épületét felújítania egy Belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően, mely az ingatlan külső rendbe tételét nem tartalmazta. Így ez a munka is a térköves csapatra várt. Nemcsak járdát és parkolót építettünk 310 m2-en, hanem elkészülhetett egy igényes és szép téglakő kerítés is.

A Táncsics utcai munkálatok július elején indultak, 227 m2-en dolgoztunk patent térkővel. Az utcában csak egy kezdetleges, 40×40-es lapokból álló járda volt előtte(amit a növényzet nagyrészt be is nőtt), így a végeredmény nagy változást hozott az utca képébe.

Amikor a Komárvárosi Temetőt 2015-ben rendbe tettük, többen kérdezték tőlem, hogy mi a helyzet a Kiskomáromi Temetővel, az mikor lesz megszépítve. Ekkor az ingatlan még az egyházközség tulajdonában állt, így nem is tudtunk foglalkozni a problémával. 2016-ban megkerestem az egyházközséget, hogy az önkormányzat átvenné üzemeltetésre vagy tulajdonba a temetőt. A tárgyalások eredményeképpen 2017-re önkormányzatunk a kápolna kivételével tulajdonba vette a Kiskomáromi Temetőt. Így az egyetlen akadály is elhárult, hogy elkezdhessük a felújításokat. 330 m2-re került járda végig a temető két bejárat közé.

Bercsényi utcában egy új fajta térkővel kezdtünk dolgozni, melyet a mai napig használunk. Az ABeton termékei minőségben, árban, gyártásban és szállításban is megfelelőnek bizonyultak. Az új fajta térkő új méreteket is jelentett, így a mintát is módosítanunk kellett. A Bercsényi utcában összesen 636 m2-en újulhatott meg járda 2017 év végén és 2018 év elején.

2018: Bercsényi, Zrínyi, Hunyadi, Petőfi utca 

2018 évben is sikerült a programot elindítanunk, befejezve a Bercsényi utcát, majd folytatva a Zrínyi utcával, ahol 232 m2-t térköveztünk. A Hunyadi utca nyugati oldalán lévő járda nagyon rossz, balesetveszélyes állapotban volt, így ez a szakasz következhetett 336 m2-en, majd a Petőfi utcában a takaréktól a templomig tartó szakasz 636 m2-en. Utóbbinak befejezése átcsúszott 2019 évre.

2019: folytatjuk

2019-ben a már említett takarék-templom befejezésével kezdtünk az évet. Ezen a helyszínen nem is tudtunk végezni teljesen, hiszen a templom tetejének a felújítása a mai napig nem fejeződött be, addig pedig nem építünk új járdát, amíg a darus autók járnak a területre.

 

Az Ady és Tavasz utcákat összekötő járda volt a következő szakasz, mely összesen 400 m2-en kapott új burkolatot.

Itt tartunk most!

Jelenlegi projektünk a Petőfi utcában a 7-es főúttól a Művelődési Házig tart. Ez az eddigi leghosszabb szakasz, melyen dolgoztunk, több, mint 1500 m2!

Az idei évre tervezett Petőfi utcával együtt túllépünk a 7500 m2-en, ami rendkívüli teljesítmény ilyen rövid idő alatt. Rendkívüli, mert az előző önkormányzati ciklusokban nem történt még megközelítőleg sem ilyen mértékű fejlesztés. Rendkívüli, mert azt is láthatjuk, hogy a környező településeken egyetlen egy helyen sincs ilyen mértékű járdafelújítás. (ha egyáltalán történik bármilyen)

A jövőre vonatkozóan annyit mondhatok: folytatni fogjuk, amit elkezdtünk. Célunk hogy Zalakomárban minden egyes helyen biztonságosan lehessen közlekedni gyalogosan. Ahhoz, hogy ezt elérjük nagyon sokat kell még tennünk és dolgoznunk. Dolgoznunk az előkészítéssel, a közmunka programok megtervezésével és végrehajtásával és magával a kivitelezéssel. Végezetül, de nem utolsó sorban itt is szeretném megköszönni a kollégáimnak (irodai kollégák, karbantartó kollégák, közmunkás kollégák) a sok-sok munkát amit a településért végeztek és végeznek a programban.

Lezajlott a 2019. évi falunapi programunk. Utólag elmondhatjuk, hogy szerencsére minden rendben ment.

Gyerekeknek az alábbi programokat kínáltuk:

 • Arcfestés
 • Csillámtetoválás
 • Lufihajtogatás
 • Kreatív foglalkozások
 • Bűvészbemutató
 • Pónilovaglás
 • Ugrálóvár
 • Traktor és kukásautó simogató
 • Ládavasút

Az udvari programok között: Főzőverseny, árusok, büfé, fagyi, tűzijáték íjászat

A színpadon: Operettek, musicalek, slágerek, táncosok, Kis Grófo, Vastag Csaba

Minden évben úgy futunk neki a programoknak, hogy az kicsiknek és nagyoknak is találjon megfelelő szórakozási lehetőséget. Sok-sok gyerek programunk volt idén is. Újdonság volt a ládavasút, amit szerintem nagyon szerettek a picik. A nagyoknak leginkább a két koncert volt a fő attrakció, de a többi fellépő is kitett magáért. Helyi csoportjaink és énekeseink nélkül nem lehetett volna teljes az összkép, köszönöm az ő helytállásukat is. A tűzijáték igazán megkoronázta a napot.

Köszönöm a segítőknek, nélkülük egy évben sem valósulhatna meg a rendezvény.

Az elkészült képeket itt lehet megtekinteni.

2018. novemberében önkormányzatunk miniszteri kitüntetést kapott, amiről ebben a posztban be is számoltam. A kitüntetés mellé kapott 10 millió forintot idő közben a Belügyminisztériummal egyeztetett el is kezdtük beszerezni.

Az alábbi tételeket sikerült megvásárolnunk, megvalósítanunk:

Dacia Dokker Van tehergépkocsi + utánfutó

Husquarna fűnyíró traktor

 

2db Stihl FS410 kasza, fűnyíró, lapvibrátor, kapálógép, burgonyaszedő gép, kéziszerszámok, szerszámkészletek, tető; építési anyagok; kamera és riasztórendszer az önkormányzati telepre, kiskomáromi temető kerítése.

Emellett a programban kb. 70 új fát is elültettünk a településen.

Az idősek napja minden évben az egyik legfontosabb rendezvényünk. Fontos, mert az időseket ünnepelni mindig öröm. Az év egy napja, ami arról szól, hogy összejövünk és egy kellemes délutánt töltünk együtt. Beszélgetünk, szórakozunk, meghallgatjuk egymást. Az előző évek gyakorlata szerint a 70 év feletti időseinket hívtuk meg rendezvényünkre.

Idei évtől kezdődően azonban már a 65 év felettieket is van lehetőségünk vendégül látnunk!

Ez a változás kb. 140 fővel bővítette ki az eddigi meghívotti létszámot. Ez is az oka annak, hogy idei évben a Művelődési Házban nem fér el a rendezvény, így azt az általános iskola tornatermébe fogjuk megtartani, remélhetőleg hasonlóan sikeresen, mint az előző években.

Várunk minden kedves meghívottat rendezvényünkre! December 7-én találkozunk!

2018. november 6-án Budapesten, Magyarország Belügyminisztere elismerésben részesített 73 települést és szervezetet, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a START közfoglalkoztatási programok során.

Az elismerésben részesülők között ott van Zalakomár Nagyközség Önkormányzata is.

A munka, melyet már 2015 óta végzünk a közfoglalkoztatásban valóban elismerésre méltó. Ám nemcsak a napi feladatok elvégzése vagy irányítása, hanem az egész folyamat:  a tevékenység, ami már novemberben elkezdődő tervezésről, a programok minden részletére kitérő kidolgozásáról, a lobbitevékenységről, a rengeteg adminisztrációról, a számtalan megbeszélésről, meetingről szól. Ez a rengeteg munka, ez mind-mind meghúzódik amögött, hogy reggel a közmunkások kimennek az utcára, hogy a településért dolgozzanak. Természetesen a közmunkások nélkül nem működne a programokból semmi.

A közmunka programok olyan lehetőséget kínálnak Zalakomár számára, melyet meg kell ragadnunk és maximálisan ki is kell használnunk településünk fejlődése érdekében.

Az elismerés pedig, melyet kaptunk, önmagáért beszél. Nem mindennapi ez egy település és egy polgármester életében, hogy a legfelsőbb szintről is elismerik a munkánkat. Megerősít bennünket, hogy jól végezzük a dolgunkat, hogy amit a településért teszünk az kiemelkedő.

Az elismerést itt is szeretném megköszönni kollégáimnak (a hivatali dolgozóknak, a karbantartóknak, a közmunkásoknak), akik tették a dolgukat, és jól tették a dolgukat Zalakomárért.

Marton László elnök úrral néhány hónapja dolgoztunk rajta, hogy a település polgárőr egyesülete saját autóhoz juthasson. A kemény munka meghozta gyümölcsét! A képen látható Renault Megane 2-t a Zala Megyei Rendőr Főkapitányság adományozta az egyesületünknek. Nagy öröm ez számunkra, mert a polgárőrök eddig a saját autóikat használták szolgálat teljesítésére. 

Ugye milyen szép?!

2017. évben a Belügyminisztérium egy pályázatán indulva és nyerve sikerült leaszfaltoznunk a IV.Béla utcát. Az önkormányzati utak nagy része rendben van Zalakomárban, talán csak az Ifjúság és a Táncsics utcák burkolatán lenne mit javítani. Illetve a most elkészült IV.Béla utca burkolata volt még felújításra váró állapotban. Mivel az aszfaltozás nem olcsó mulatság, az önkormányzat saját forrásból nem tud aszfaltozásra vállalkozni, csak pályázatokban bízhatunk. Így volt ez most a IV.Béla utcával és így lesz az Ifjúság utcával is, aminek tervei elkészültek és beadásra kerültek.

Bízom benne, hogy a döntéshozók látni fogják, hogy településünknek szüksége van a támogatásra. Addig is, egy kisebb kátyúzással kijavíttattuk az utcát, hogy az a teljes felújításig járható legyen.

IV.Béla utca aszfaltozása 2018.05.17-én.

A Mezőőri szolgálat közel 10 éve folyamatosan és sikeresen működik településünkön. A mezőőrség egyik égető problémáját sikerült az elmúlt hetekben megoldani. Az eddig használt Suzuki Samurai autó, amit a fiúk használtak, az évek alatt olyan rossz állapotba került, hogy azt már nem győztük javíttatni, nem mellékesen lejárt a műszaki vizsgája is. Bízom benne, hogy hosszútávú megoldást találtunk, amikor megvásároltuk az új és nulla kilóméteres Lada Niva Classic 4×4-et. Az klasszikus Lada Niva minden jó tulajdonsága mellé kaptuk meg a szinte mindenben továbbfejlesztett gépet, valamint a hozzá járó 5 év garanciát! 

Az utóbbi hetekben jelentősen nőtt a rendőri jelenlét a településen, ezt szerintem mindenki észrevehette. Nagyon megtisztelő a feltételezés, hogy egyesek szerint ez miattam történhetett. Sajnos vagy épp nem sajnos a polgármester nem utasíthatja a rendőrséget. 🙂 Igen, engem is megállítanak, amikor kisbabával vagyok, engem is ugyanúgy ellenőriznek, velem is megfújatják a szondát.

Azonban nem hinném, hogy a rendőri jelenlét bárkinek a kárára lehetne, bárkinek árthatna. Hacsak..

2018. április 25-én döntöttünk arról, hogy települési támogatást nyújtunk azoknak a zalakomári szülőknek, akik nem kötelező, de fontos oltásokat szeretnének gyermeküknek beadatni.

 • Támogatjuk a rotavírus elleni oltóanyagot,
 • a humán papilloma vírus elleni oltóanyagot,
 • és a meningococcus B típusú törzse elleni oltóanyagot.

Az oltások támogatása egy-egy vakcinára terjednek ki, a részletekről és a benyújtandó dokumentumokról a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 9.sz. irodájában lehet érdeklődni.

Sajnos ez az év kaszálás és fűnyírás szempontjából nem úgy indult, ahogy azt szerettük volna.

 • nem indult el a harmadik közmunka program, amibe a kaszásainkat fel tudtuk volna venni dolgozni
 • nem indult tanfolyam, amibe kaszásokat tudtunk volna képezni a télen
 • 5 kaszásnak is fel kellett mondani tavaly, akik (sajnos) lopták a benzint.

De ezek mellett a természet is megtréfált minket, mert a sok eső és napsütés váltakozása miatt a fű is rohamosan nő. Tegnapi napon az önkormányzat karbantartói, kiegészülve egy hivatali dolgozóval és velem, 9-en próbáltuk a lemaradásokat behozni.

Köszönöm a fiúknak a megfeszített munkát, a lakosságnak pedig a türelmet!

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából pályázott és nyert a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatán, melyen egy Büszkeségpont felállítását vállalta. A projekt teljes költsége 4.718.000.- forint, melyre az önkormányzat 4.318.000.- forintot kapott.

dsc_0465_

Az 56-os emlékmű egy, a kizárólag Litracon Kft. által gyártott üvegbeton betéteket tartalmazó egyedi betonszobor, mely négy elemből áll, az 1956 egyes számjegyeit tartalmazza. Az a különlegessége az üvegbeton betétnek, hogy a beton között lévő speciális műanyag csapokból álló idomok vezetik a fényt. A zalakomári emlékművet megvilágítva, sötétben is jól láthatóan kirajzolódik az 1956 felirat.

Ez az üvegbeton, mely a Litracon pXL® névre hallgat sok egyéb díj mellett 2014-ben Magyar Örökség Díjat is kapott, de a TIME magazin is a 2004-es év legfontosabb találmányai közé sorolta.